1 – قانون شماره یک هستم

2 – قانون تستی شماره دوم هستم که برای رفع مشکلات و سوالات شما ایجاد شده و در اولین زمان از پنل ویرایش میشوم

3 – قانون تستی شماره دوم هستم که برای رفع مشکلات و سوالات شما ایجاد شده